خانهدسته‌بندی نشدهآموزشبرگزاری دوره مدیریت هزینه پروژه با رویکرد مدیریت ارزش کسب شدهEVM
برگزاری دوره مدیریت هزینه پروژه با رویکرد مدیریت ارزش کسب شدهEVM

برگزاری دوره مدیریت هزینه پروژه با رویکرد مدیریت ارزش کسب شدهEVM

در خصوص  آموزش حین خدمت مدیران و کارکنان شرکت در راستای توانمند سازی هر چه بیشتر پرسنل ، از تاریخ 1402/02/23 الی  1402/03/01 شرکت فنی و مهندسی آنزان پویا اقدام به برگزاری کلاس های مدیریت هزینه پروژه با رویکرد مدیریت ارزش کسب شده EVM  با یکی از معتبرترین شرکت های متخصص در این امر شرکت مدیریت پروژه آریانا نمود.

مدیریت ارزش کسب شده (EVM) مجموعه ای از شاخص ها برای ارزیابی عملکرد گذشته و پیش بینی آینده پروژه می باشد.EVM  یک فرآیند سیستماتیک کنترل مدیریت پروژه است که برای یافتن اختلاف ها در پروژه با استفاده از مقایسه کار انجام شده با کار برنامه ریزی شده به کار می رود. مدیریت موفق پروژه ها نیازمند تخمین و کنترل مناسب هزینه های پروژه است. در این دوره، با فرآیندهای مدیریت ارزش کسب شده و نحوه به کارگیری آن در پروژه با بررسی داشبوردهای به کار برده شده در صنعت بر طبق استاندارد PMBOK آشنا گردیدند.

این دوره باعث ایجاد نگرش های متفاوت در سازمان گردید که سازماندهی در جهت نیل به اهداف پروژه را با رویکرد جدید و کارآمد را نیازسنجی کرد.

مقالات مرتبط