گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری

گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواهینامه‌ای برای تمامی پیمانکاران حقیقی و حقوقی است. بر اساس الحاقیه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران به تاریخ 1397/10/5 (تصویر روبه رو) تمامی کارفرمایان الزام دارند قبل از هرگونه عقد قرارداد پیمانکاری با پیمانکاران خود این گواهینامه را از ایشان درخواست نماید. بنابراین دریافت گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای شرکت‌ها از طرف اکثر کارفرمایان الزامی است و پیمانکاران موظف‌اند جهت شرکت در مناقصه‌ها، گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی خود را به کارفرمای مربوطه ارائه نمایند.

 

HSE

 اين استاندارد، حداقل مقتضيات براي مديريت ايمني و سلامت شغلي را تعيين مي‌كند. با ما كار كرده و از اين استاندارد در كار خود استفاده كنيد تا به حداكثر بازده براي كاركنان، عمليات، و مشتريان خود دست يابيد.

مزاياي ایزو45001
ايجاد بهترين شرايط كاري ممكن در سازمان
شناسايي خطرات و ايجاد كنترل‌هايي براي مديريت آنها
كاهش حوادث كاري و بيماري و كاهش هزينه‌هاي مربوطه و قطع كار
برانگيزش كاركنان با شرايط كاري بهتر و ايمن‌تر
سازگاري با مشتريان و تأمين‌كنندگان