مناقصه شماره 01-213-انجام عملیات احداث مسیر(R.O.W) خط انتقال به طول حدود 8.5 کیلومتر

موقعیت اجرای کار : استان هرمزگان 20 کیلومتری شرق بندرعباس(شمال خون سرخ) منطقه ویژه اقتصادی صنایع-معدنی و فلزی خلیج فارس

نوع طرح : غیر عمرانی می باشد. مدت زمان اجرا ی کار : حدود 4 ماه

آخرین مهلت تحویل مدارک و ارائه پیشنهاد : 29 آذر ماه 1402

شرکت کننده های  محترم تا تاریخ ذکر شده مهلت دارند مدارک خود را با مهر و امضاء و اعلام مبلغ به آدرس شرکت واحد مناقصات ارسال نمایند.