احداث خط انتقال گاز 16 اینچ پالیزان به پسکوه، 12 اینچ پسکوه به سوران و 16 اینچ پسکوه به زابلی به روش EPC

کد پروژه 791360/1401

مشاور

کارفرما

پیمانکار

0%
پیشرفت مهندسی
0%
پیشرفت بخش کالا
0%
پیشرفت بخش اجراء

شرح پروژه

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به قصد گازرسانی به شهرهای استان سیستان و بلوچستان را از طریق ادامه خط لوله هفتم سراسری، در طرحی به عنوان خطوط لوله خوشهی خاش به انجام رساند.

در فاز اول این طرح، گازرسانی از یک انشعاب از انتهای خط هفتم سراسری در محدوده شهر ایرانشهر آغاز و پس از عبور از شهرهای پالیزان )سه راهی خاش( و خاش به شهرستان میرجاوه ختم می گردد که توسط پیمانکار دیگری اجرا می شود و در شرح خدمات این پیمان نمی باشد. فاز دوم این پروژه از یک انشعاب در منطقه پالیزان آغاز شده و گاز رسانی به شهرهای سوران و زابلی را پوشش می دهد. موضوع شرح خدمات این پیمان شامل خط لوله 16 اینچ از یک انشعاب روی خط لوله پالیزان خاش )در محل تقریبی کیلومتر 0.980 خط لوله 16 اینچ پالیزان خاش( تا پسکوه به طول تقریبی 73 کیلومتر ، خط لوله 12 اینچ از پسکوه تا سوران به طول تقریبی 42 کیلومتر و خط لوله 6 اینچ از پسکوه تا زابلی ) مهرستان ( به طول تقریبی 38 کیلومتر می باشد.

لذا اهداف این پروژه بشرح ذیل تعریف می شود:

احداث تاسیسات لانچر 16 اینچ در ایستگاه پالیزان و اجرای اتصال به خط لوله فاز یک خوشه خاش و کلیه ·/تاسیسات ، لوله کشی و شیرهای قطع و وصل مربوطه/احداث ایستگاه مشترک رسیور 16 اینچ و لانچرهای 12 اینچ و 6 اینچ در منطقه پسکوه به همراه کلیه ·/تاسیسات ، لوله کشی و شیرهای قطع و وصل مربوطه/احداث ایستگاه رسیور 12 اینچ سوران و اجرای کلیه تاسیسات ، لوله کشی و شیرهای قطع و وصل مربوطه ·/احداث ایستگاه رسیور 6 اینچ زابلی و اجرای کلیه تاسیسات و لوله کشی مربوطه ·/احداث خط لوله 16 اینچ پالیزان ) سه راهی خاش ( تا پسکوه/احداث خط لوله 12 اینچ از پسکوه تا سوران /احداث خط لوله 6 اینچ از پسکوه تا زابلی ( مهرستان)/میان مسیری 16 LBV 16 اینچ مستقر در ایستگاه لانچر پالیزان و پنج ایستگاه شیر LBV احداث یک شیر ·اینچ در مسیر پالیزان  سه راهی خاش  تا پسکوه/احداث ایستگاه کنترل فشار با ظرفیت 50000 مترمکعب در ساعت در ابتدای مسیر خط لوله 16 اینچ در 16 اینچ و لوله کشی رفت و برگشت تا ایستگاه مذکور LBV منطقه پالیزان و احداث 2 عدد شیر میان مسیری 12 اینچ LBV 12 اینچ مستقر در ایستگاه پسکوه و دو ایستگاه شیر LBV احداث یک شیر ·مربوط به مسیر پسکوه تا سوران میان مسیری 6 اینچ مربوط LBV 6 اینچ مستقر در ایستگاه پسکوه و دو ایستگاه شیر LBV احداث یک شیر ·به مسیر پسکوه تا زابلی/احداث ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت 50000 مترمکعب در ساعت در انتهای مسیر خط لوله 12 اینچ در شهر سوران و احداث شیر 8 اینچ و لوله کشی منتهی به ایستگاه تقلیل فشار مذکور/احداث ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت 10000 مترمکعب در ساعت در انتهای مسیر خط لوله 6 اینچ در شهر زابلی و احداث شیر 6 اینچ و لوله کشی منتهی به ایستگاه تقلیل فشار مذکور احداث ایستگاه های حفاظت کاتدیک خط لوله، کابل فیبر نوری و تجهیزات و تاسیسات پسیو سیستم ·مخابرات

مدیران کلیدی پروژه

طرح خط هفتم سراسری

مجری طرح
جناب آقای مهندس
مجید علیپوری

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
رئوف صهبا

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
سعید غلامی

سرپرست نظارت
جناب آقای مهندس
صلاح رستمی

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
اسمعیل عظیمی

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
هادی سالکی