احداث خط انتقال گاز 16 اینچ پالیزان به پسکوه، 12 اینچ پسکوه به سوران و 16 اینچ پسکوه به زابلی به روش EPC

0%
مهندسی
0%
خرید
0%
اجراء
 
 
 
 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به منظور گازرسانی به شهرهای استان سیستان و بلوچستان را از طریق خط لوله هفتم سراسری در طرحی به عنوان خطوط لوله خاش به انجام برساند
این پروژه از یک انشعاب در منطقه پالیزان آغاز شده و گازرسانی به شهر های سوران و زابلی را پوشش می دهد. موضوع شرح خدمات این پیمان شامل خط لوله “16 از یک انشعاب روی خط پالیزان خاش تا پسکوه به طول تقریبی 73 کیلومتر ، خط لوله “12 از پسکوه تا سوران به طول تقریبی 42 کیلومتر و خط لوله “6 از پسکوه تا زابلی (مهرستان) به طول تقریبی 38 کیلومتر می باشد