پروژه احداث خط لوله 16 اینچ مشکان به نی ریز

مشاور

کارفرما

پیمانکار

تاریخ شروع: 1400/03/24

تاریخ پایان:-------

وضعیت: تزریق گاز

0%
پیشرفت بخش کالا
0%
پیشرفت بخش اجراء

شرح پروژه

شرکت گاز استان فارس با توجه به نیازمندی کارخانه های صنعتی و مشکل کمبود انرژی در این ناحیه قصد بر اجرای 53340 متر خط انتقال گاز تقویتی با فشار 1050PSI در ناحیه مشکان از توابع استان نیریز می کند، خرید ساخت و نصب و راه اندازی یک انشعاب و ایستگاه فرستنده و گیرنده توپک ، دو واحد شیر بین راهی یک واحد ایستگاه تقلیل R.S دو واحد ایستگاه حفاظت کاتدیک ، اجرای 5 کیلومتر فنس داخل منطقه حفاظت شده ، تسطیح 10 کیلومتر جاده آتش بر اهم شرح کار این پروژه می باشد.

سرپرست نظارت
جناب آقای مهندس
محسن خوشکام

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
اسمعیل عظیمی

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
محسن معماری